پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 14001

Environmental Management System EMS

ISO 14001

توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهي، انتظارات و الزامات طرف هاي ذي نفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمي در اتصال با قوانين، ضوابط ملي و منطقه اي مي باشد.

در اين راستا كميته فني 207 سازمان بين المللي استاندارد ( ISO/TS 207 )، در سال1996 سري استاندارد بين المللي ISO 14000 را در رابطه با سيستم مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود.

سري استاندارد ISO 14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبي را در سازمان ها براي درك مفاهيم محيط زيستي و به كارگيري رو شهاي متفاوت در طرح ريزي، اجرا و كنترل فرآيندهاي سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم مي آورد.

برخي از مزاياي اصلي به كارگيري اين سري استاندارد، به شرح زير مي باشد:

  • اهميت دادن به جنبه هاي محيط زيستي در توليد و يا ارائه خدمات
  • يكپارچه كردن سيست مهاي مديريتي و بهبود روش هاي مديريت
  • كاهش هزينه هاي ناشي از اتلاف مواد و انرژي
  • استفاده بهينه از منابع طبيعي
  • رعايت قوانين ملي و مرتبط محيط زيستي
  • حفاظت از محيط زيست و توجه به علائق جامعه در اين ارتباط

فرايند مميزي و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 14001 بر اساس قواعد بين المللي IAF مشابه سيستم مديريت كيفيت انجام مي پذيرد.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 14001 توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.