پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

IMS

Integrated Management System (IMS)

IMS

با توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازما نها به استقرار سيست مهای مديريت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتريان و طر فهای ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگوئی به اين خواست مشتريان شرکت ایزو برتر الگوئی را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سيستم مديريت کيفيتISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 وسيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرف های OHSAS 18001 و بررسی یک پارچگی اين سيستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده است. گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه ) IMS (Integrated Management System نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سيستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.

برخی مزايای استقرار يکپارچه سيستمهای مديريت کيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زير است:

  • کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه
  • کاهش هزينه های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم
  • ايجاد يکنواختی در فعاليت زيرسيستم های مورد نياز
  • تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت های مستقيم اداره و بهبود سيستم ها
  • وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سيستم مديريت
  • کاهش تعداد اجرای مميزی ها در طول سال

فرآيند اجرای مميزی IMS مشابه اجرای ساير مميز ي ها است. در صورت تمايل، مشتريان از مزيت يک نوبت پيش مميزی بهره مند مي شوند. اجرای پيش مميزی با وجود توصيه به اجرا، به صورت اختياری و بر اساس درخواست کارفرما ارائه مي شود.

مميزی صدور در دو مرحله و در ادامه آن فرآيند ارزيابی مستقل ( Veto ) انجام و در صورت تاييد، گواهينامه صادر مي شود.

مميزی های مراقبتی نیز به منظور اطمينان از تداوم اجرا و اثربخشی سيستم مديريت تلفيقی برنامه ريزی و اجرا مي شوند.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد IMS توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.