پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 22000

Food Safety Management System

ISO 22000

تهية شواهد كافي به منظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايي براساس الزامات قانوني و همچنين الزامات مشتري از جمله مواردي است كه سازمان هاي دخيل در زنجيرة توليد، به آن نيازمندند. استاندارد بين المللي ISO 22000 با به كارگيري اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با برنامه هاي پيش نيازي ( PRP(S) )و همچنين به كارگيري ساختار استاندارد ،ISO 9001 ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزاي شناسايي شده به محدوده قابل قبول، باعث تحويل محصولي سالم به مصرف كننده نهايي و يا مرحلة بعدي از زنجيرة توليد مي گردد.

الزامات اين استاندارد بر مبناي تركيبي از عوامل زير جهت دستيابي به سلامت مواد غذايي در زنجيرة توليد تا مصرف مي باشد:

  • ارتباط متقابل كليه دست اندركاران زنجيرة توليد مواد غذايي
  • مديريت سيستم
  • كنترل فرآيند
  • اصول (Hazard Analysis Critical Control Point) HACCP
  • برنامه هاي پيش نيازي (Pre Requisite Programs)

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 22000 توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.