پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

ایزو 10006

ISO 10006 مديريت كيفيت در پروژه ها

اجراي پروژ ه ها و مديريت صحيح آن ها در جهت تحقق خروجي هاي مشخص شده، توجه به رويكرد مديريت كيفيت در پروژه ها را اجتناب ناپذير مي نمايد. بكارگيري مديريت كيفيت در پروژه ها از يك طرف فرآيندهاي طرح ريزي شده در پروژه و از طرف ديگر محصول خروجي پروژه را مورد توجه قرار مي دهد.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد  ISO 10006 توسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.