پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

GMP

Good Manufacturing Practices

GMP تولید محصول خوب

GMP مخفف ( Good Manufacturing Practices )  و به معناي «روش هاي خوب ساختن » مي باشد كه از جمله استانداردهاي پيش نيازي در برقراري سيستم هاي بهداشتي مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب مي گردد.

مباني GMP با تمركز بر ساختارهاي محيطي و نيز لوازم و تجهيزات مورد استفاده در فرآوري غذا، دارو و مواد افزودني، راهكارهاي عملي مناسبي را در ارتباط ويژه با نوع فرآوري و به منظور رسيدن به يك زير ساخت مناسب ارائه مي دهد.

اصول GMP ميتواند به عنوان ابزار پايش در ارزيابي سطح بهداشتي زير ساخت هاي مرتبط با فرآوري محصول در سازمان هاي فعال در حيطه هاي مواد غذايي، دارويي و مواد افزودني به كار گرفته شود.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد  GMPتوسط شركت ایزو برتر در سریع ترین زمان ممکن صورت مي پذيرد.