پشتیبانی ایزو برتر
سوالات خود را به تلگرام ما ارسال کنید
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۰
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۱
۰۲۳-۳۳۴۵۰۰۹۲

درباره ما

درباره ایزو برتر​

وجود اطمينان خاطر در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گيری از محصولات و خدمات يكي از خواسته ها و انتظارات ذاتي انسان است. در طي دور ه هاي مختلف پديدآوری و تكامل محصولات و خدمات متفاوت، سازمانهايی با رسالت بوجود آوردن اطمينان در زمينه هاي گوناگون تاسيس گرديده و به فعاليت پرداخته اند. با رشد صنعت و پيشرفتهای گسترده در صنوف متفاوت، صدورگواهينامه ها و يا تاييديه های تخصصي باعث ايجاد اطمينان براي مشتريان و ذينفعان محصولات و خدمات متفاوت گرديده است.صدور گواهينامه هاي ارزيابی انطباق براي محصولات صنعتی به نيمه قرن 19 ميلادی باز می گردد كه به تدريج در سطح تجارت بين المللی جايگاه خود را تثبيت نموده است. پس از صدور گواهينامه های انطباق براي محصولات، رفته رفته مبحث صدور گواهينامه براي فرآيند و سيستم نيز مورد توجه قرار گرفت.

با پديد آمدن الزامات متفاوت صنفی، تجاری و بين المللی، استانداردهای گوناگون براي عملكردها و معيارهای فرآيندها و همچنين ساماندهی سيستم های مديريتی با رويكردهای متفاوت تدوين شدند. اين امر باعث گسترش فرهنگ ارزيابی/ مميزی فرآيندها وسيستم ها و صدور گواهينامه برای آنها گرديد. سازمان های صادركننده گواهينامه، سازما ن های مستقل حقوقی هستند كه در نقاط مختلف در دنيا تاسيس گرديده اند و بر حسب گسترش های اقتصادی / تجاری، مناطق عملياتی متفاوتی را تعريف نموده و با بوجود آوردن شعبات و سازما نهای وابسته، به صورت بين المللی فعاليت مینمایند.

خدمات صدور گواهينامه برای سيستم ها، محصولات و افراد يكي از محورهای اصلی فعاليت های  بين المللی شرکت ایزو برتر می باشد.

ایزو برتر فراهم آورنده اعتباردهي هاي بين المللي به صورت تمركز يافته و نيز تضمين كننده ضوابط تاييد صلاحيت براي انجام خدمات زير مي باشد :

 • صدور گواهينامه براي سيستم هاي مديريت )مديريت كيفيت، مديريت محيط زيست، مديريت ايمني، مديريت انرژي و ...(
 • صدور گواهينامه براي محصولات
 • صدور گواهينامه براي افراد.

بخش صدور گواهينامه شركت ایزو برتر خدمات خود را در ديسيپلين هاي متفاوت صدور گواهينامه ارائه مي نمايد.

ایزو برتر براي صدورگواهينامه درموضوعات متفاوت از جمله در موضوع صدور گواهينامه هاي سيستم هاي مديريتو افراد، از نهادهاي ملي اعتباردهي کشورهای مختلف كه در اتصال با مجمع بين المللي اعتباردهی (IAF) یا تایید صلاحیت اتحادیه اروپا ( ASCB ) می باشد اقدام به صدور گواهینامه می نماید.

مميزي سيستم هاي مديريت تحت اعتباردهي در دو مرحله شامل ارزيابي مستندات و بررسی آمادگي سيستم براي انجام مميزي صدور گواهینامه و انجام ممیزی صدور گواهینامه در محل سازمان متقاضی صورت میپذیرد كه در صورت موفقيت در مميزي صدور گواهينامه، براي سازمان متقاضي گواهينامه مربوطه با اعتبار 3 ساله صادر مي گردد.

در مدت اين 3 سال مميزي هاي مراقبتي ( Surveillance Audits ) جهت اطمينان از عملكرد سيستم و اثربخش بودن آن انجام مي پذيرد. اين مميزي ها مي تواند به صورت انتخابي سالانه )جمعاً دو بار در مدت اعتبار گواهينامه( يا شش ماهه )جمعاً پنج بار در مدت اعتبار گواهينامه( انجام پذيرد.

به عنوان يك مورد انتخابي مي تواند مميزي مقدماتي ( Pre-Audit ) در س سازمان انجام شود. فرآيند مميزي مقدماتي به گونه اي است كه با بررسی ساختارها و چارچوب هاي سيستم، تدوين گزارشي از موارد الزامي و توصيه هايي براي بهبود امكان پذير مي گردد. بدين ترتيب سازمان متقاضي اطمينان بيشتري نسبت به سيستم استقرار يافته پيش از انجام مميزي صدور گواهينامه خواهد داشت.

خدمات صدور گواهينامه

خدمات صدور گواهينامه در حوز ههاي زير ارائه ميشود:

 

حوزه استانداردهاي عمومي مديريت

 • ISO 9001
 • ISO 9004
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 50001 / EN 16001
 • ISO/IEC 27001
 • IMS (Integrated Management Systems)
 • HSE-MS

(Health, Safety& Environment- Management System)

 • SA 8000 (Social Accountability)
 • Energy Management Systems (EN 16001, …)
 • BCM (Business Continuity Management)
 • ONR 49000 (EN 31000) Risk Management
 • Other Management System Standards

حوزه استانداردهاي پشتيبان-راهنما

 • ISO 10001, 10002, 10003, ISO/TS 10004
 • ISO 10006
 • ISO 10015
 • Suggestion System
 • PAS Series
 • IWA Series
 • Other conformity certificates

حوزه استانداردهاي صنفي / تخصصي

 • ISO/TS 16949
 • ISO/TS 29001
 • ISO 22000
 • HACCP, BRC, IFS, GMP
 • ISO/IEC 20000
 • IRIS
 • AS/EN 9100
 • ISO 28001
 • ISO 13485
 • CDM (Clean Development Mechanism)
 • ISO 3834
 • Other Management System Standards

حوزه ابزارها و فنون تخصصي در سیستم مدیریت

 • SPC
 • FMEA
 • Risk Assessment
 • MSA
 • Other conformity certificates